01.09.04

Start for E16 i fire felt neste år
Statens vegvesen region Øst har snart planene klare for en utbygging av firefelts E16 fra Sandvika til Skaret-tunnelen. Arbeidet på den fem kilometer lange strekningen mellom Wøyen og Bjørum sag starter allerede neste år. Prisen blir nær en milliard kroner.

Vegvesenet tolker de politiske signalene slik at det er håp om en løsning også for strekningen fra Skaret til Ringerike.
Onsdag tok stamvegutvalget med politikere og byråkrater på befaring. Posjektleder Knut Gløersen fortalte at det arbeides med to hovedalternativer forbi Sollihøgda. Det ene går vest for dagens veg. Det andre går i lang tunnel lenger øst. Ingen fra Statens vegvesen region Sør eller Buskerud fylkeskommune fant det bryet verdt å være med på stamvegutvalgets befaring, skriver Ringerikes blad.

----------------------------------

95 år tilbake
Lørdag 2. oktober 1909
Efter de opplysninger som allerede foreligger, vil skydstrafikken paa ruten Fagernes – Lærdal, fra kommende sommer av, for en meget væsentilg del iallefald, komme til at foregaa pr. automobil. Amtmannen i Kristians amt har allerede meddelt diverse ansøgere tilladelse til at trafikere ruten Fagernes – vestre Slidre og Vang med automobil.

----------------------------------

50 år tilbake
Lørdag 11. september 1954
Sist søndag gikk den første bilen på den nye vegen fram til Tyinholmen. Det var hotelleier Helge Kr. Kvame som «åpnet rennet». – Det er nok litt tidlig å si at dette er en førsteklasses bilveg, men det er regnet sin skyld, sa hotellverten på Tyinholmen, John Opdal, i en samtale i går, og han la til at det har vært arbeidd på spreng med vegen de siste ukene. To bulldozere, 10 traktorer, 9 grusbiler samt grøfte- og gravemaskiner og lasteapparat har vært i sving. Bare det nå kunne bli fint vær, kan det snart bli høytidelig åpnig.


95 år tilbake
Lørdag 11. september 1909
Et alvorlig kjøreuheld indtraf igaar eftermiddag ved 6 a 7 tiden paa veien mellom Framnæs og Skogstad. Arkitekt Holland, Kristiania, kjørte nedover fra Tyin sammen med en dame i bredkjærre. Muligens ved en uopmærksomhed fra skydsguttens side kom kjærren saa langt ud over veikanten, at den vippet over, saa baade hest, kjærre og de kjørende ramlet kast i kast nedover en temmelig brat styrtning. Merkelig nok kom damen ganske helskindet fra katastrofen, mens arkitekten, som hadde baade damen og kjærren veltende over sig, fik svære smerter.